קהילה נגישה אשקלון תנאי שימוש באתר בית אבי חי

תיאום מס הכנסה טופס מקוון גולשים יקרים!

רומניה בראן דרקולה אנא קראו את תנאי השימוש באתר והצהרת הפרטיות, המהווים הסכם בינינו וביניכם, באופן יסודי בטרם תגלשו באתר או תעשו שימוש כלשהו בשירותיו. תנאי השימוש והצהרת הפרטיות יכונו להלן – "תנאי השימוש".

להפיל את החומה יצחק שדה 16 ירושלים חשוב לדעת! 

תפילה לשמחה להדפסה השימוש בשירותי האתר או בחלק מהם (לרבות גלישה, רישום לקבלת ניוזלטרים ורכישת כרטיסים דרך האתר) יהווה הסכמה מצדכם לתנאי השימוש.

להקת כוורת מכולת המתמודדת לנשיאות פולין אם אינכם מסכימים להוראות תנאי השימוש או לחלק מהם אל תגלשו באתר ואל תעשו שימוש בשירותיו בכל דרך אחרת. 
הפרת תנאי השימוש ו/או הפרת התחייבות כלשהי של הגולש מאלה המפורטות בתנאי השימוש עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת העומדת לבית אבי חי על פי כל דין. 

דיאן קיטון תמונה האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

הדפסת תמונות דיגיטליות היסטוריה כיתה ט סיכומים מבוא 

מיקי שמו עוגת גבינה לימונית 1.        עמותת בית אבי חי ע.ר. 580465011 (להלן – "בית אבי חי"), מפתחת ומפעילה את האתר. האתר ממוקם ופועל תחת שם מתחם שבבעלות בית אבי חי שכתובתו הסדרה שידוך משמיים פרק 3 www.bac.org.il, או כל שם של תת מתחם (כושר גרירה טויוטה היילקס sub-domain) (להלן: "האתר"). בנוסף, בית אבי חי מפעיל סביבות תוכן במסגרת פלטפורמות אחרות, כגון: פייסבוק, אינסטגרם ויו-טיוב (להלן: "סביבות תוכן"), וכל האמור בתנאי שימוש אלה יחול באותה מידה על השימוש בסביבות תוכן אלה ועל כל תוכן אשר יוצג בהם.

ברכיכיטון אדרי מורכב 2.        הכתוב לעיל ולהלן חל על כל גולש וגולשת באתר, והשימוש בלשון זכר הנו מטעמי נוחות בלבד.

מתכונים טבעוני ללא גלוטן 3.        כותרות הפרקים של תנאי השימוש הינן לנוחות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות. 

בית בובות פליימוביל מבצע 4.        תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת. כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא באמצעות מחשבים או כל מכשיר אחר, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד וכדומה.

המוח הנשי ביקורת 5.        תנאי שימוש אלה חלים על כל תוכן המוצג באתר, גם אם יוצג באמצעות קישור עמוק מתוך מתחם אחר.

במקרה של אובדן מזוודה 6.        בית אבי חי שומר לעצמו את הזכות לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים לתנאי השימוש וכן לחסום או להגביל, ללא הודעה מוקדמת, גישה לאתר, בכל עת. עליכם לבדוק, מידי פעם, את האתר, את ההודעות המשפטיות המופיעות בו ואת יתר התנאים הנוספים, שכן הם מחייבים אתכם.

הריסה ופינוי מבנים 7.        בית אבי חי יהיה רשאי לקבוע כי השימוש בשירותים באתר או חלקם כרוך בתשלום, וזאת כמצוין בגוף האתר בסמוך לכל שירות בתשלום. תנאים שונים בקשר לתשלום, אשר עשויים להופיע בסמוך לשירות כאמור, מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

הקבר הרומי באשקלון 8.        בנוסף על ההגדרות המופיעות בכל מקום אחר בתנאי השימוש יחולו ההגדרות הבאות:

חוברת תרבות ישראל כיתה ז 8.1.  "גולש"/"גולשים": כל אדם הגולש באתר, בתשלום או שלא בתשלום, בין באישורו של האחראי על הגולש ובין שלא באישורו. 

אדום ירוק ראשון לציון טלפון 8.2.  "האחראי": הוריו או אפוטרופסו של גולש קטין או פסול דין. 

יאונדה קמרון טמפרטורה 8.3.  "תוכן" או "תכנים": כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות כל הודעה, תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.

מלונות ישרוטל באילת הכל כלול חברתו הטובה של הארי פוטר תנאים כלליים וזכויות בתוכן

החלפת שעון לדוד שמש 9.        אלא אם כן נאמר במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות בכל החומרים, התכנים והמידע שבאתר (לרבות, בין היתר, שם האתר, צילומים, איורים, סמלים ועוד) הינם בבעלותו הבלעדית של בית אבי חי או מי שהעניק לו את רישיון השימוש בחומרים אלה. אין במתן גישה או שימוש באתר כדי להעניק או להעביר למשתמש או לצד שלישי כלשהו זכות בעלות, שימוש, זכות קנין רוחני או זכויות אחרות כלשהן; מובהר בזאת כי כל הזכויות והבעלות על אתר זה, חומריו והתכנים הכלולים בו, בכל ההיבטים השונים הקשורים לאתר הינם בבעלותו הבלעדית של בית אבי חי ו/או מי מטעמו. האתר מוגן על פי חוקי זכויות יוצרים ועל פי כל דין. במקרה בו תפרו את הוראות תנאי שימוש אלה או את התנאים המופיעים באתר, ההרשאה הניתנת לך להשתמש באתר תפקע לאלתר. כל הזכויות שמורות לבית אבי חי.

מפת אנגליה ערים 10.    בית אבי חי ו/או הגופים הקשורים עמו, לפי העניין, יהיו רשאים לעשות שימוש בתוכנות ובתוכן והמידע כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי והחופשי, בכל מקום ובכל אופן, ללא כל הגבלה, וללא צורך בקבלת אישור כלשהו או בתשלום תמורה כלשהי, ובכלל זה למכור, להעביר, להעתיק, לשנות, להשתמש, להציג ולבצע בפומבי ולהעניק רישיונות משניים בתוכן הנ"ל או בחלק ממנו, בכפוף להוראות כל דין. 

דרושה עובדת סוציאלית בחברת הייטק 11.    הגולש מוותר על כל זכויותיו בכל תוכן המועלה לאתר על ידו ובכלל זה זכויות יוצרים (כולל הזכות המוסרית) וכל הזכויות בתכנים אלה תהיינה של בית אבי חי בלבד. 

גבר גבר 1 לצפייה ישירה 12.    על ידי משלוח, הצבה או העברה של חומר, תוכן או מידע ("הקולית סיסמה לכל תלמיד חומר") על ידך לאתר זה, הגולש מצהיר ומאשר כי חומר זה אינו סודי, אינו כפוף לזכויות בעלות או זכויות יוצרים כלשהן ואינו מפר הוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, חל איסור מוחלט להעלות חומרים שיש בהם משום איום, הוצאת דיבה, השמצה, חומרים בעלי תוכן מגונה, פורנוגרפי, גס או בוטה, או על העלאת כל חומר אשר יכול לעלות כדי עבירה פלילית או שיש בו כדי לעודד התנהגות היכולה לעלות כדי עבירה פלילית או שיש בו כדי להפר את דיני הקניין הרוחני, דיני הגנת הפרטיות, דיני לשון הרע וכל דין אחר.

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה למחלקה ליחסי עבודה 13.    בית אבי חי אינו אחראי לתכנים המוזנים ו/או מועלים לאתר על ידי צדדים שלישיים והוא לא יוכל למנוע קיומו של חומר פוגע באתר.

מרק אטריות אודון מתכון 14.    מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 13 לעיל, בית אבי חי יהיה רשאי, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, בין אם קיבל דרישה לכך ובין אם לאו להסיר ו/או למחוק ו/או לשנות כל תוכן, מידע או קישור המועלה על ידי גולש ו/או לסרב להזין או לטעון אותו לאתר וזאת מבלי שיהיה עליו לנמק החלטה זו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בית אבי חי יהיה רשאי לבטל רישום של משתמש לאתר ו/או לחסום את גישתו לאתר ו/או למנוע ממשתמש מסוים פרסום תכנים נוספים באתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

גנטיקה מולקולרית נחשון 15.    מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 13-14 לעיל - גולש שמצא כי תוכן ו/או מידע ו/או קישור שהועלו לאתר מפר את זכויותיו, יודיע לבית אבי חי על ההפרה באמצעות פנייה לכתובת פילוסוף צרפתי ז'אן רוסו [email protected]. הודעת הגולש תכלול פרטים מדויקים אודות הגולש – שם מלא, כתובת דואר, כתובת מייל ומספר טלפון, באופן שיאפשר לזהותו וליצור עמו קשר. 

אדונית התבלינים להורדה עם תרגום מובנה 16.    בית אבי חי יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את שירותי האתר, המידע המופיע בו, תכני האתר – כולם או חלקם - לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות, תוכן, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. בית אבי חי שומר על זכותו להגביל פעילויות מסוימות ו/או גישה לשירותי האתר כולם או מקצתם, לגבי גולש מסוים או בכלל. בכל מקרה, בית אבי חי לא יישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפה או היה ביכולתו לצפות נזקים אלה.

ורוניקה מארס עונה 1 פרק 7 לצפייה ישירה עם תרגום 17.    בית אבי חי רשאי לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתנאי השימוש או חלקם בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. תנאי השימוש ששונו ו/או תוקנו יתפרסמו באתר ויחייבו מרגע פרסומם. 

תוצרת ישראל תל אביב 18.    בית אבי חי יוכל להציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת הגולשים או חלק מהם. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו. 

חלקים לאופניים יד שניה המלאך השומר שלי פרק 2 הצהרות והתחייבויות הגולשים

מה זה אמל חייתי 19.    הגולש באתר מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

רואה רק אותך לצפיה ישירה 19.1.   הוא מעל גיל 18 ומוסמך להתקשר בהסכם זה, ואם טרם מלאו לו 18 שנה או שהוא פסול דין, התקשרותו בהסכם זה נעשית בהסכמת האחראי, ואם הוא תאגיד, הוא מאוגד כדין. 

איגוד הפיזיותרפיה בהסתדרות 19.2.   הוא וכל המשתמשים מטעמו, יצייתו לתנאי שימוש אלה במלואם ו/או להוראת כל דין ו/או להוראות בית אבי חי, במסגרת שימושם באתר, והגולש יהיה אחראי לשימוש שנעשה באתר על ידי כל משתמש מטעמו. 

יצרני רכב גרמניים 19.3.   כל מידע שהוא ימסור לבית אבי חי או לכל גורם אחר לצורך רישום ו/או רכישה ו/או כנדרש בכל מקום באתר, ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי, וכל מידע שיפרסמו ושיועלה על ידו יהיה נכון, מדויק, תואם את המציאות ואינו מטעה.

סיפור אחדות עם ישראל 19.4.   כי הוא יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם לגולש ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על התכנים המוצגים באתר ו/או באמצעותו, וכי ידוע לו כי בית אבי חי לא יישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו. האמור בסעיף זה יחול גם אם בית אבי חי ו/או מי מטעמו צפו או יכולים היו לצפות את הנזק מראש. 

מרשה פרידמן חברת כנסת 19.5.   כי ידוע לו שהפרטים האישיים שיימסרו על ידו, ככל שימסרו, יאוחסנו במאגר מידע, כמפורט במדיניות הפרטיות שלהלן ובכפוף להוראות כל דין. 

נתקעתי עם סטוק 19.6.   כי ידוע לו שבית אבי חי אינו מספק כל ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט ולשם קבלת שירותי האתר לרבות ציוד טלפוניה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט. 

שילה מרלו 2008 19.7.   לא להעתיק ו/או "להוריד" ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לסחור ו/או לשנות ו/או לעבד ו/או להציג בפומבי ו/או להשתמש באתר ו/או בתכנו כולו או חלקו, אלא אם כן קיבל את אישורו המפורש של בית אבי חי מראש ובכתב. הגולש מצהיר, כי ידוע לו, כי בית אבי חי עלול להיות מחויב בתשלום לצדדים שלישיים בגין הפרת סעיף זה על ידו, והוא מתחייב לשפות ו/או לפצות אותו ללא דיחוי בגין כל סכום שבית אבי חי יידרש לשלם לצד שלישי כאמור, לרבות בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בפועל אשר נגרמו לבית אבי חי בשל כך. כמו כן, הגולש מסכים מראש כי במקרה של הפרת סעיף זה על ידו יהיה בית אבי חי זכאי לקבל מכל ספק אינטרנט ומכל גורם אחר פרטים מזהים אודותיו.

רחוב עלומים הרצליה 19.8.   מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 19.7, כל "הורדה" ו/או העתקה ו/או כל שימוש אחר, ככל שיאושר על ידי בית אבי חי, ייעשה בצירוף ציון כי הדבר נעשה באישור בית אבי חי וכי כל הזכויות שמורות לבית אבי חי. 

השומר 1 תל אביב טלפון 19.9.   לא להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן המופיע בו שלא במסגרת האתר ו/או על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי דין ולא להשתמש בשירותי האתר למטרות רווח או למטרות מסחריות. 

נאמנות לטון יסודי 19.10.    לפצות ו/או לשפות מיד עם דרישה ראשונה את בית אבי חי ו/או כל גורם שתכנים השייכים לו נכללים באתר וכן כל בעל רישיון ו/או בעל זכויות אחרות באתר בגין כל נזק שיגרם להם עקב הפרת תנאי השימוש. במידה ותוגש תביעה משפטית ו/או כל הליך אחר כנגד בית אבי חי בקשר עם הפרת תנאי השימוש על ידי גולש, שומר בית אבי חי על זכותו לנהל את ההגנה בעצמו בהליכים שינקטו כנגדו, והגולש מתחייב לשתף פעולה עם בית אבי חי בכל הליך משפטי כאמור.

csi סייבר לצפייה ישירה עם תרגום בקשת סטודנט בן גוריון הנדסה שירות קבלת ניוזלטרים

עומד אחרון לצפייה ישירה בחינם 20.    כל גולש מעל גיל 18 (לרבות חברות ותאגידים) יהיה רשאי להירשם לשירות קבלת ניוזלטרים (דיוור) מבית אבי חי - דיוור אשר יישלח מדי פעם על ידי בית אבי חי ויכלול מידע, עדכונים ופרסומים שונים לגבי האירועים, המופעים והפרויקטים המיוחדים של בית אבי חי (להלן: "חלוקת עיתונים בחולון דרושים השירות"). ההצטרפות לשירות הינה חינם.

סן רמו איטליה למטייל 21.    גולש המצטרף לשירות מקבל על עצמו את כל תנאי השימוש האלה ומתחייב לפעול על פיהם.

יברכך השם וישמרך יאר 22.    ברישום לשירות מהאתר של בית אבי חי נותן הגולש את הסכמתו לתנאי השימוש האלה, לרבות לשימוש בפרטיו והכללתם במאגר מידע כמפורט במסמך זה.

בלש אמיתי עונה 1 פרק 7 תרגום 23.    בהצטרפותו לשירות הדיוור מאתר בית אבי חי, מסכים המשתמש כי בית אבי חי יהיה רשאי, בכפוף לכל דין, להעביר את פרטיו לגופים אחרים לצורך התאמה ושיפור בתנאי השירות, ובתנאי כי הגוף השלישי אליו יועברו הפרטים לא יעשה בהם שימוש מעבר למותר לו על פי החוק, ישמור על סודיותם ולא יעבירם לגוף אחר כלשהו ללא הסכמת בית אבי חי וכי פרטיותם של המשתמשים לא תפגע. המשתמש מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך לכתובת זמר שכזה אקורדים [email protected]. במקרה של ביטול הסכמת המשתמש כאמור כאן, רשאי בית אבי חי, לפי שיקול דעתו, לבטל את ההרשמה לשירותcem uzan'ın mal varlığı .

פדרר מיאמי 2015 24.    כל משתמש בשירות יהיה רשאי לבטל את הרשמתו לשירות בכל עת, באמצעות לחיצה על הקישור "הסרה" המופיע בכל אחד מהניוזלטרים הנשלחים על ידי בית אבי חי

האלופה עונה 2 כל הפרקים לצפיה ישירה 25.    בית אבי חי רשאי לא לאשר הצטרפות אדם לשירות הדיוור, בהתאם לשיקול דעתו ובלא שתהיה עליו חובה לנמק את סירובו.

דליפת דלק באר אורה 26.    המשתמש בשירות יהיה אחראי לדווח לבית אבי חי בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. בית אבי חי לא יהיה אחראי לאי קבלת השירות בגלל אי עדכון פרטיו האישיים של המשתמש.

יום הפטירה או יום הקבורה 27.    בית אבי חי יהיה רשאי להחליט בכל עת על הפסקת השירות.

טוויטר ישראל טלפון שמשה אחורית לרכב שימוש בשירותי הודעות 

מלך הצעצועים כפר מזרעה 28.    האתר מכיל או עשוי להכיל בעתיד שירותי פורומים, בלוגים, צ'אטים, קהילות וכדומה (כל השירותים הנ"ל להלן: "שירותי הודעות"). שירותי ההודעות הנן בגדר תקשורת ציבורית, כך שכל תוכן המפורסם או מועלה במסגרת שירותים אלה על ידי כל גולש חשוף וגלוי לעיונם של אחרים. לפיכך, בכל שימוש בשירותי ההודעות יש לנקוט זהירות בפרסום נתונים אישיים, פרטים מזהים של הגולש עצמו או של כל אחד הקשור אליו או של כל פרט רגיש אחר.

ספייסי קראפ גיל 29.    השימוש בשירותי ההודעות יעשה אך ורק למשלוח ולקבלת הודעות ומידע המתאימים לכל שירות. במסגרת השימוש בשירותי הודעות אין לבצע את הפעולות הבאות: 

לוסיאן פרויד ציורים 29.1.        הפרת כל דין או הסכם, לרבות תנאי שימוש אלה.

עיצוב גרפי ישראלי 29.2.        איום, העלבה, הפחדה, הטרדה, השמצה של כל אדם אחר, לרבות כל תאגיד.

גני התערוכה תל אביב תחנת רכבת 29.3.        פרסום ו/או הפצה ו/או העלאת קבצים (חוסר שליטה בחיים upload) של כל מידע, תוכן, פרטים או כל חומר אחר מכל סוג שהוא, אשר יש בו משום הפרת כל דין ו/או פגיעה בכל צד שלישי, לרבות, אך לא רק: הפרת החוק הפלילי, הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, פגיעה בפרטיות ו/או בשם הטוב, לשון הרע, ניבול פה, תועבה, השמצה הסתה ותכנים פורנוגרפיים.

נגד עצירות לכלב 29.4.        הפצה ו/או פרסום ו/או העלאת קבצים המכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא, "סוס טרויאני", "תולעת" ו/או כל קובץ אחר העלול להזיק ו/או לפגוע ו/או להעביר מידע כלשהו המצוי ברשות צד שלישי ללא ידיעתו והסכמתו של אותו צד שלישי או העלולים לפגוע בצד שלישי או ברכושו.

נהוראי תורג'מן מאמא דיאלי 29.5.        ביצוע סקרים, משאלים, תחרויות, מכתבי שרשרת ו"משחקי פירמידה".

כאבי בטן עליונה בחודש תשיעי 29.6.        כל פרסום ו/או מידע ו/או הצעה בעלי אופי מסחרי.

שואב אבק דייסון אלחוטי מחיר 29.7.        כל הגבלה, הפרעה או מניעה של שימוש והנאה של גולשים אחרים בשירותי ההודעות ו/או באתר. 

איך לעצור את הדמעות עפרה חזה 30.    בית אבי חי יהיה רשאי, אך לא חייב, לפקח על פעילות שירותי ההודעות, ובכלל זה יהיה רשאי לבחון ו/או לאשר ו/או להוריד ו/או למחוק ו/או לערוך כל תוכן המופיע בשירותי ההודעות, כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור כדי להוות התחייבות מצד בית אבי חי לביצוע האמור לעיל, ואין בו כדי להטיל על בית אביחי אחריות כלשהי או כדי לגרוע מאחריות הגולש. 

כאבים בחזה בצד שמאל לילד 31.    בית אבי חי מספק את הפלטפורמה לשירותי ההודעות, אך אינו אחראי לתוכן המפורסם בהם על ידי הגולשים. לפיכך, בית אבי חי לא יישא בכל אחריות בגין פרסום תכנים כלשהם במסגרת שירותי ההודעות ו/או בקשר עם נזקים שיגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור. 

חוק יסוד הממשלה 1992 מהירות ממוצעת בבעיות תנועה רכישת כרטיסים מאמנת כושר אישית בפתח תקווה באמצעות האתר

האמריקאים לצפייה ישירה עונה 6 32.    האתר מציע אפשרות לרכישה מקוונת של הכרטיסים למופעים ו/או אירועים בבית אבי חי. מובהר, כי מכירת המוצרים לא נעשית על ידי בית אבי חי, אלא על ידי חב' "פרמיום פתרונות מסחר אלקטרוני בע"'מ" ("חברת הכרטיסים") וכי היא נושאת באחריות בכל הקשור לתפעול מערך המכירות באתר (קליטת הזמנות, סליקה, חיוב, שילוח וכל הקשור בכך). גולש אשר יבחר לבצע רכישת כרטיסים מקוונת יהיה כפוף, בנוסף לתנאי השימוש האלה,  לתקנון של חברת הכרטיסים ויתבקש לאשר את הסכמתו לתקנון של חברת הכרטיסים בעת ביצוע הרכישה.

בן אל תבורי שירים חדשים 33.    באתר תתאפשרנה רכישות כרטיסים על ידי הגולש, ובלבד שמלאו לו 18 שנים. רכישות אלה תהיינה כרוכות במסירת פרטים כפי שיידרש על מנת לבצע את הרכישה. למען הסר ספק, כל הפרטים אותם יידרש הגולש למסור בעת ביצוע הזמנת הכרטיס, יגיעו ישירות לחברת הכרטיסים, ובית אבי חי אינו נושא באחראיות כלשהי בגין השימוש שייעשה על ידי חברת הכרטיסים בנתונים אלה. ידוע לגולש והוא מסכים, כי הצהרת הפרטיות של בית אבי חי המפורסמת באתר אינה חלה על חברת הכרטיסים וייתכן שחברת הכרטיסים תעשה שימוש בפרטים המועברים אליה, שלא בהתאם להצהרת הפרטיות של בית אבי חי. 

משחקים להורדה בטורנט לינק אחד 34.    הגולש מתחייב למסור, בעת ביצוע הזמנת כרטיס, את כל הפרטים הנדרשים לכך באופן מלא ומדויק. מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לבית אבי חי על פי הסכם זה או על פי כל דין בגין מסירת פרטים לא מדויקים ו/או לא מלאים, אם הגולש מסר פרטים לא מלאים ו/או לא מדויקים, לא יהיה בית אבי חי אחראי לכל תקלה בהזמנת הכרטיסים ו/או במסירתם לגולש.

בירות באיחוד האירופי 35.    במקרה של ביטול רכישה על ידי הגולש עד יום לפני מועד האירוע יהא הגולש זכאי החזר כספי. 

הניסים שעשה ישו 36.    במקרה של ביטול רכישה על ידי הגולש ביום האירוע לא יהיה בית אבי חי מחויב להחזיר סכום כלשהו שנגבה על ידו, והחזר כספים ייעשה במקרים חריגים בלבד, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של בית אבי חי.

מדלן שכונת הגפן רמת גן קשירת שרוכים בחלום מדיניות בית אבי חי בנוגע לתוכן ומועדי אירועים, איסוף כרטיסים וכניסה לאירועים

מראה שחורה עונה 1 פרק 2 לצפייה ישירה עם תרגום 37.    גנרטור מושתק לקראוון לאירועים בחינם:

ביצעה רפורמה תדחץ 37.1. בית אבי חי מאפשר להזמין מראש  2 כרטיסים לאדם אחד בלבד.

קפה קאלו ירושלים תפריט 37.2. הכרטיסים שהוזמנו מראש יישמרו עבור המזמין בקופת בית אבי חי, עד ל- 20 דקות לפני תחילת האירוע. במידה והמזמין לא יאסוף את הכרטיסים עד ל-20 דקות לפני תחילת האירוע, יוחזרו הכרטיסים לקופה.

מספרת כלבים ניידת תל אביב 38.    מכונת כביסה לא סוחטת beko לאירועים בתשלום:

דוריס קצבים זכרון יעקב הזמנת שולחן 38.1. המקומות המוזמנים לא יישמרו למזמין לאחר תחילת האירוע.

סהרה סיטי שיעורים 39.  השמות הכי מטומטמים בעולם לכל האירועים (בין שבחינם ובין שבתשלום):

שוטף רצפות קרשר 39.1. לא תתאפשר כניסה לאירוע לאחר 20 דקות אחרי תחילת האירוע. על אף האמור בסעיף זה, מנהל האירוע רשאי להחליט במקרים מסוימים על פי שיקול דעתו הבלעדי כי הכניסה לאירוע לא תתאפשר גם מיד לאחר תחילת האירוע ובמקרים מסוימים אחרים, להתיר כניסה לאירוע גם לאחר 20 דקות מתחילת האירוע.

רחוב הגיא ירושלים פיגוע 39.2. לבית אבי חי שמורה הזכות לבצע בכל עת שינויים בתכניה מכל מין וסוג (לרבות תוכן, תאריך, שעה, מיקום, אורך של הופעה, אומנים ו/או שחקנים המופיעים וכיו"ב) ללא הודעה מוקדמת לגולש ומבלי שהגולש יהיה זכאי לפיצוי או לסעד כלשהם, למעט החזר התשלום בעבור הכרטיסים בהתמלא אחד או יותר מהתנאים הבאים:

הסרט הבלש המזמר צפייה ישירה 39.2.1.                   תאריך האירוע השתנה או האירוע בוטל.

תחפושת פיראטים לזוג 39.2.2.                   שעת תחילת האירוע השתנתה בפרק זמן שעולה על 30 דקות

ערוץ קודים יס 39.2.3.                   דמות מרכזית מבין משתתפי האירוע הוחלפה

יד 2 להשכרה בגבעתיים 40.  בנוסף לאמור בהסכם זה, יחולו על רכישות כרטיסים התנאים המפורטים באתר בנוגע לאירוע הספציפי.

crazy in love lyrics מתורגם 41.  בית אבי חי שומר לעצמו הזכות להחליט מתי ובאיזו דרך ו/או אמצעי (מכירה טלפונית בלבד, מכירה באתר בלבד, מכירה בקופות הפרונטליות שבבניין בית אבי חי בלבד), או שילוב שלהם, יימכרו הכרטיסים לאירוע מסוים.

אנה קרנינה ספר מחיר לוח טיסות ארקיע לפראג הגבלת אחריות

סופר פארם בשמים לנשים 42.    שירותי האתר ניתנים כפי שהם (במבט חדש לכיתה ד ספר התלמיד AS IS). בית אבי חי אינו מתחייב ואף לא יהיה אחראי כלפי גולשי האתר בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או התוכן באתר ו/או זמינות השירותים שבו. למען הסר ספק, מוצהר בזאת כי בית אבי חי נוקט בצעדים על מנת לאבטח את האתר ולשמירת פרטיות הגולשים, בהתאם להצהרת פרטיות האתר כפי שתתפרסם באתר מעת לעת, אך לא יהיה אחראי לכל פרצה, תקלה או פגם אחר באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא, והשימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותם הבלעדית של הגולשים.

הסליק בעין השופט 43.    ידוע לגולש, כי חלק מהשירותים באתר, יינתנו על ידי גורמים אחרים מטעם בית אבי חי. ככל שדבר זה צוין באתר, לא יישא בית אבי חי באחראיות כלשהי לפעילות אותם גורמים אחרים. 

מרוץ ירושלים 2018 רחובות סגורים 44.    מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, בית אבי חי לא יישא באחריות ביחס לתכנים אשר יתפרסמו באתר ו/או ביחס לשירותים ו/או למוצרים ו/או לדילים המוצעים על ידי צדדים שלישיים לרבות תוכן מודעות, קופונים ומידע מסחרי מכל סוג שהוא המופיעים באתר, אם וככל שיופיעו, או לכל תוצאה ו/או נזק בשל פרסומם ו/או הסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם. כל המתקשר עם גורם כלשהו בעקבות פרסומים שנעשו באתר, עושה זאת על אחריותו שלו בלבד, ובית אבי חי לא יישא באחריות כלשהי בשל כך, אף אם ידע או היה עליו לדעת על נזק ו/או על תוצאה צפויים כאמור. 

דמיטרי מרטין ציטוטים 45.    פרסום מודעות ו/או קופונים ו/או מבצעים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד בית אבי חי לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים בהם, ותנאי כל עסקה שתבוצע בעקבות, מודעה, קופון, מבצע או כל מידע אחר המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין המפרסם ו/או הספק הנוגעים בדבר ועל אחריותם בלבד. מובהר, כי בית אבי חי לא בדק את התכנים המתפרסמים על ידי צד ג' באתר, ואינו אחראי לאמור בהם. למען הסר ספק, בית אבי חי אינו ולא יהיה צד לכל עסקה כאמור. הגולשים והמנויים מוותרים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה כנגד בית אבי חי ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור. 

מחבר כבל חשמל 46.    באתר עשויים להופיע קישורים (איך אומרים שן הארי באנגלית links) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים (להלן – "אתרים אחרים"). בית אבי חי אינו אחראי לאתרים אלה, לתכנים שבהם או לשירותים המוצעים בהם. בית אבי חי אינו אחראי לשירותים באתרים אחרים ו/או לכל נזק הנגרם על ידם, לרבות פגיעה ברגשות הגולש. בית אבי חי אינו אחראי לשירותים ו/או מוצרים הנרכשים ו/או שניתן לרכוש באתרים אחרים ו/או לאבטחת המידע ו/או אופן השימוש בפרטי הגולש הנעשה באתרים אחרים. הימצאות הקישורים לאתרים אחרים באתר בית אבי חי אינה מהווה המלצה לבקר באיזה מהם, אלא אם כן הדבר צוין במפורש. בית אבי חי מצהיר, כי לא ננקטו מטעמו צעדים לבדוק את נכונות או מהימנות התכנים הכלולים באתרים האחרים הנ"ל, או את השירותים ו/או המוצרים המוצעים דרך אתרים כאמור, או את התאמתם לגולשים כאלה או אחרים. בית אבי חי ממליץ לבדוק היטב כל אתר אחר לפני גלישה בו ו/או נטילת חלק בפעילויות המוצעות בו, ובכל מקרה - כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

שכחו אותי בבית 2 להורדה חינם 47.    בית אבי חי לא יישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם למשתמשים באתר.

פרס נובל לשלום למנחם בגין 48.    בית אבי חי לא יישא באחריות כלשהי לנזקים אשר יגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של הגולש ו/או המנוי, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר, לרבות בשל הורדת מידע ו/או תוכנות באמצעות שירותי האתר. 

איבר בגוף הדג אגי ריהוט לגינה כתר הפרת הסכם זה

סיכת צוק איתן למכירה 49.    מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לבית אבי חי על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, יהיה בית אבי חי זכאי לנקוט בכל פעולה על מנת למנוע הפרת ההסכם ו/או הפרה חוזרת של ההסכם, לרבות חסימה ו/או ניתוק משתמש ו/או הגבלת גישה לאתר ו/או כל פעולה אחרת שתאפשר מניעת הפרת ההסכם ו/או צמצום נזק הנגרם על ידי הפרה שכבר בוצעה.

למה אוכלים חזרת בפסח 50.    במקרה של הפרת תנאי הסכם זה, מוותר הגולש על זכויותיו על פי חוק הגנת הפרטיות ו/או על פי כל דין החל שמטרתו להגן על פרטיותו ומסכים בזאת מראש, כי בית אבי חי יהיה רשאי לקבל פרטים מזהים שלו מכל גורם שהוא, לרבות מספקי אינטרנט.

הנתיב המהיר כתובת 51.    הגולש יפצה ו/או ישפה את בית אבי חי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם להם עקב הפרת תנאי השימוש.

דילים לחול המועד פסח שפעת החזירים דרכי טיפול שונות 

נשיקה בחצות סינמה סיטי ראשל צ 52.    בית אבי חי בלבד יהיה רשאי להמחות, להסב, להעביר או לשעבד את זכויותיו (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום מהגולשים) ו/או את התחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, לרבות הצהרת הפרטיות כולן או חלקן, לכל צד ג' לפי בחירתו, ללא צורך באישור או יידוע הגולש מראש ובתנאי שזכויות הגולש לא תפגענה.

שמחו את הקוף מרתון 3 53.    על תנאי השימוש ועל כל סכסוך הנובע או הקשור בשימוש באתר ו/או בתוכן המופיע בו יחול הדין הישראלי  בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך במדינת ישראל, במחוז ירושלים, בלבד. 

ביער ביער מחזה 54.    תנאי השימוש, המהווים כאמור הסכם מחייב בין בית אבי חי לבין הגולש, ממצים את ההסכמות בין הצדדים ובאים במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו קודם לכן בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של בית אבי חי במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.

האוכלוסייה במישור החוף 55.    השירותים והמוצרים המוצעים באתר מוצעים לכל גולש באותם תנאים. תנאי שימוש עשויים להופיע באתר בתרגום לשפות אחרות. תרגום של תנאי שימוש אלה המופיע באתר, נעשה על מנת לשקף נכונה את משמעותם של הוראות תנאי שימוש אלא, אך ככל שתהיה סתירה בין תנאי שימוש בעברית לבין תרגומם לשפה אחרת, תהיה הגרסה בעברית הגרסה הקובעת. 

המרוץ לפסגה לצפייה ישירה תרגום מובנה 56.    בית אבי חי יהיה רשאי לשלוח הודעות שונות לגולש ו/או למנוי באחת מהדרכים הבאות: 

שולי רנד אייכה 56.1.   באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר. 

צהוב עולה עולה להורדה 56.2.   באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש כפי שנמסרה על ידו.

החממה לצפייה ישירה פרקים מלאים 57.    כל גולש רשאי להעביר לבית אבי חי הודעות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: ישו הליכה על המים [email protected] . כל ההודעות שישלחו לאתר יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל. במקרה של הודעות שישלחו באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה. 

גשר שער הזהב התאבדות  

טבעונות ויהדות הרצאה מערה בשלג youtube שמות התפילות ביהדות הצהרת פרטיות לאתר

החבילה הגיעה לעיר אחרת חופשה בהפרעה לצפייה ישירה דקרקאןך הצהרת פרטיות זו בצירוף תנאי השימוש באתר מהווים יחד הסכם בין הגולש לבין בית אבי חי, ועל כן- יש לקרוא אותה ואת תנאי השימוש בעיון טרם השימוש באתר.

בולבול הקבולבול הטלוויזיה החינוכית 1.        בית אבי חי, מפתח ומפעיל האתר, מייחס חשיבות רבה לשמירת פרטיותם של הגולשים והמשתמשים באתר והוא עושה כמיטב יכולתו על מנת להגן עליה.

צוקים ערבה צימרים  

סימנים לראש השנה קרא 2.        "מידע אישי" משמעותו כל מידע שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות את המשתמש ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.

מעוצבים אשדוד שעות פתיחה  

ג'אמפארק ראשון לציון גרופון 3.        מסירת מידע כלשהו מצדו של גולש באתר אינה חובה ואינה תנאי מוקדם לגלישה ולשימוש ברוב השירותים באתר, אך תידרש מסירת פרטים מסוימים לצורך קבלת שירותים מסוימים, כפי שיוגדרו על ידי בית אבי חי מעת לעת, על מנת להגן על זכויות בית אבי חי ולאפשר מתן שירותים אלה וכן לצורך הצטרפות למועדון הלקוחות של בית אביחי. נוסח תעודת אחריות אם אין ברצונכם למסור פרטים אלה, אל תעשו שימוש בשירות האמור.

איפה אפי סטימצקי  

שרה נתניהו קלטת 4.        מידע על אודות גולש לא יופיע באתר אלא בהסכמת הגולש בלבד. 

האקס שלח לי הודעה  

חברת החשמל תשלום חודשי מזג אוויר אנטליה למטייל 5.        ברי סחרוף אקורדים ניצוצות המידע והנתונים האישיים הנמסרים על ידי הגולש באתר יישמרו במאגר מידע רשום, בבעלות בית אבי חי  ששמו "מאגר הלקוחות של בית אבי חי" ומספרו  700018875  ("מאגר המידע").

מקומות אפלים ביקורת סרטים עוגיית עבאדי קלוריות הגולש מצהיר כי מסירת המידע על ידו כמו גם הסכמתו למדיניות פרטיות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע במאגר המידע.

עוסק פטור 2017 מס הכנסה טחינה מתכון פטרוזיליה הגולש מצהיר ומאשר כי כל מידע שהזין ו/או שנאסף עליו באתר ולא ביקש להסירו הנו מידע אשר מסר לבית אבי חי מרצונו ובהסכמתו. מלון יו סוויטס אילת חדרים לא חלה על הגולש חובה חוקית למסור את המידע והיא תלויה ברצונו החופשי ובהסכמתומפה אוסטרליה עברית עממיות פרק 2 להורדה .

חיבור וחיסור שברים פשוטים דפי עבודה קוצר נשימה אצל תינוקות השימוש במידע שנאסף ונאגר במאגר המידע ייעשה רק על פי מדיוניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת לצורך המטרות הבאות: משלוח עדכונים על אודות המתרחש בבית אבי חי (דיוור ישיר); ניתוח סטטיסטי של העדפות הלקוחות ומיטוב השירות; יעול מכירת הכרטיסים; 

תפיסת עולם של מנחם בגין שיקו חייק בליבך להורדה הגולש רשאי לבקש להימחק מרשימת הדיוור ו/או ממאגר המידע בכפוף להוראות כל דין, באמצעות לחיצה על קישור "הסרה" המופיע בכל אחד מהניוזלטרים. ענישה בעבירות רכוש במקרה של בקשה להימחק כאמור, רשאי בית אבי חי, לפי שיקול דעתו, לבטל את הרשמת הגולש לשירות משירותי בית אבי חי, לרבות הסרתו ממועדון הלקוחות.

הפנטזיה הגדולה של סימיקו הקטן לצפייה ישירה megavideo חשופים עונה 1 פרק 65 לצפייה ישירה המידע האישי לא יימסר לגורם כלשהו, אך הוא או חלקו יוחזק בפועל על ידי ספקים חיצוניים של בעל המאגר להם נתונה גישה למאגר המידע לשם ניהולו הטכני והשוטף של המאגר ומועדון הלקוחותציוד ספורט אלנבי תל אביב .

תפילה על הפרנסה 1 האם אפשר לא לעלות במשקל בהריון במידה ויבקש בית אבי חי לחלוק מידע של הגולש עם גוף כלשהו, באופן החורג מן האמור לעיל, יצור קשר עם הגולש קודם לכן ויתן לו את האפשרות להסיר את המידע שלו ממאגר המידע, אלא אם כן כבר נתן הגולש את הסכמתו לשימוש כאמור קודם לכן.

גביע המלך הספרדי 2015 לוח משחקים 6.        בית אבי חי אינו אחראי לכללי ולמדיניות שמירת הפרטיות של אתרים אחרים שקישורים אליהם (מדונה גראמי 2015 links) מופיעים באתר. על הגולשים לבדוק בעצמם את כללי ואת מדיניות שמירת הפרטיות של אתרים אחרים, וכל מידע הנמסר על ידי הגולשים לאותם אתרים אחרים נמסר על אחריותם המלאה והבלעדית.

מציאות רבודה בהוראה  

האידיאולוגיה הנאצית קריקטורות 7.        בית אבי חי מציע שירות קבלת ניוזלטרים, עדכונים ותכנים שונים לדוא"ל או באמצעות הודעותכרית חימום חשמלית מחיר SMS  או באמצעי תקשורת אחרים אותם מסרת לבית אבי חי (דיוור). גולשים המעוניינים בהצטרפות לשירות זה על מנת לקבל מידע, עדכונים או פרסומים שונים מבית אבי חי, יוכלו למסור פרטים מזהים (שם פרטי, שם משפחה ודוא"ל) ולהביע את הסכמתם לכך באמצעות טופס הצטרפות. גולש יוכל בכל עת לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת העדכונים באמצעות פנייה לכתובת חוזרים הביתה שלמה ארצי אקורדים [email protected]

צימרים משפחתיים בצפון עם בריכה מחוממת  

אורגון וילונות טלפון 8.        על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. ניתן לפנות בפניה כזאת לבית אבי חי לכתובת יקברו אותו מחוץ לגדרל אצבעות מעוותות בכף הרגל [email protected].

מוסקבה למטייל תמונות  

עוגות מעוצבות לילדים בירושלים 9.        לצורך מטרות פנימיות בלבד, אנו אוספים תאריך, שעה, סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה, כתובת הברית המשולשת במלחמת העולם הראשונה IP של המבקרים באתר, כתובת הדף בו נעשה הביקור וכתובת הדף המפנה. מידע זה נשמר לצרכי ניהול המערכת, איזון העומס בשרת האתר, להפקת דווחים סטטיסטיים ולאיתור פרטי משתמש במקרים של פיקוח נפש. כתובות ה-קולות של חיות להורדה IP אינן מקושרות לפרטים אישיים מזהים בשרתי בית אבי חי.

זהו שיר אחרי מלחמה מילים  

domino's pizza סניף אילת 10.    ברירת המחדל של רוב הדפדפנים מאפשרת קבלת שיעורי למידה באנגלית Cookies. באפשרותכם להגדיר מחדש את הדפדפן שלכם באופן שיסרב לקבל נבואת נחמה ישעיהו Cookies או להגדירו כך שיצביע מתי נשלחת למחשב שלכם פריז עם ילדים המלצות Cookie. לתשומת לבכם: חלק מהיישומים באתר לא יפעלו כמו שצריך במחשב שנחסם לקבלת יידישע מאמע מילים ביידיש Cookies, ובית אבי חי לא יישא באחריות כלשהי בגין כך. 

חיים משה הופעות 2013  

נעורים בהפרעה ערוץ 10 לצפייה 11.    לידיעתכם – בית אבי חי עשוי לעבוד עם צדדים שלישיים שאחראי לחלק מן הפרסומות באתר. ייתכן ויישלחו אליכם מדי פעם חופשת מחלה ארוכה Cookies, מהמפרסמים של בית אבי חי. בית אבי חי אינו שולט ב- הסרט נראתה לאחרונה לצפייה ישירה Cookies אלה. גם משלוח אופל אסטרה החדשה sport tourer enjoy 1.4 Cookies על ידי צדדים שלישיים הינו סטנדרטי בתעשיית האינטרנט, ובית אבי חי לא יישא באחריות כלשהי בגין משלוח למי הצביעו המושבעים בגמר הישרדות Cookies על ידי המפרסמים שלה ו/או על ידי צדדים שלישיים.

רשימת תאגידי בריאות  

המרכז לשילוב ספקים משרד הביטחון  

להקות צבאיות פסטיגל  

איש הקומה השנייה